Click the siyum type to view the statistics:

Percent taken : Shas
Zeraim
63/63 (100%)
Berachot
Moed
156/156 (100%)
Shabbat
104/104 (100%)
Eruvin
120/120 (100%)
Pesachim
21/21 (100%)
Shekalim
87/87 (100%)
Yoma
55/55 (100%)
Sukkah
39/39 (100%)
Beitzah
34/34 (100%)
Rosh Hashana
30/30 (100%)
Taanit
31/31 (100%)
Megillah
28/28 (100%)
Moed Katan
26/26 (100%)
Chagigah
Nashim
121/121 (100%)
Yevamot
111/111 (100%)
Ketubot
90/90 (100%)
Nedarim
65/65 (100%)
Nazir
48/48 (100%)
Sotah
89/89 (100%)
Gittin
81/81 (100%)
Kiddushin
Nezikin
118/118 (100%)
Baba Kama
118/118 (100%)
Baba Metzia
175/175 (100%)
Baba Batra
112/112 (100%)
Sanhedrin
23/23 (100%)
Makkot
48/48 (100%)
Shevuot
75/75 (100%)
Avodah Zarah
13/13 (100%)
Horayot
Kodashim
119/119 (100%)
Zevachim
109/109 (100%)
Menachot
141/141 (100%)
Chullin
60/60 (100%)
Bechorot
33/33 (100%)
Arachin
33/33 (100%)
Temurah
27/27 (100%)
Keritot
36/36 (100%)
Me'ilah
Taharos
72/72 (100%)
Niddah
Percent taken : Mishnayot
Zeraim
9/9 (100%)
Berachot
8/8 (100%)
Pe'ah
7/7 (100%)
Damai
9/9 (100%)
Kilayim
10/10 (100%)
Shevi'it
11/11 (100%)
Trumot
5/5 (100%)
Ma'asrot
5/5 (100%)
Maasar Sheni
4/4 (100%)
Challah
3/3 (100%)
Orlah
4/4 (100%)
Bikurim
Moed
24/24 (100%)
Shabbat
10/10 (100%)
Eruvin
10/10 (100%)
Pesachim
8/8 (100%)
Shekalim
8/8 (100%)
Yoma
5/5 (100%)
Sukkah
5/5 (100%)
Beitzah
4/4 (100%)
Rosh Hashanah
4/4 (100%)
Taanit
4/4 (100%)
Megillah
3/3 (100%)
Moed Katan
3/3 (100%)
Chagigah
Nashim
16/16 (100%)
Yevamot
13/13 (100%)
Ketubot
11/11 (100%)
Nedarim
9/9 (100%)
Nazir
9/9 (100%)
Sotah
9/9 (100%)
Gittin
4/4 (100%)
Kiddushin
Nezikin
10/10 (100%)
Baba Kamma
10/10 (100%)
Bab Metzia
10/10 (100%)
Baba Batra
11/11 (100%)
Sanhedrin
3/3 (100%)
Makkot
8/8 (100%)
Shevuot
8/8 (100%)
Ediyot
5/5 (100%)
Avodah Zarah
5/5 (100%)
Avot
3/3 (100%)
Horayot
Kodashim
14/14 (100%)
Zevachim
13/13 (100%)
Menachot
12/12 (100%)
Chullin
9/9 (100%)
Bechorot
9/9 (100%)
Arachin
7/7 (100%)
Temurah
6/6 (100%)
Keritot
6/6 (100%)
Me'ilah
7/7 (100%)
Tamid
5/5 (100%)
Midot
3/3 (100%)
Kinim
Taharos
30/30 (100%)
Kelim
18/18 (100%)
Ohalot
14/14 (100%)
Nega'im
12/12 (100%)
Parah
10/10 (100%)
Taharot
10/10 (100%)
Mikvaot
10/10 (100%)
Niddah
6/6 (100%)
Machshirin
5/5 (100%)
Zavim
4/4 (100%)
T'vul Yom
4/4 (100%)
Yadim
3/3 (100%)
Uktzin
Percent taken : Tanach
Torah
50/50 (100%)
Bereshit
40/40 (100%)
Shmot
27/27 (100%)
Vayikra
5/36 (14%)
Bamidbar
8/34 (24%)
Devarim
Navi
24/24 (100%)
Yehoshua
21/21 (100%)
Shoftim
18/31 (58%)
Shmuel Aleph
9/24 (38%)
Shmuel Bet
6/22 (27%)
Melachim Aleph
12/25 (48%)
Melachim Bet
0/66 (0%)
Yeshayah
2/52 (4%)
Yirmiyah
4/48 (8%)
Yechezkel
10/14 (71%)
Trei Asar - Hoshea
4/4 (100%)
Trei Asar - Yoel
9/9 (100%)
Trei Asar - Amos
1/1 (100%)
Trei Asar - Avadia
4/4 (100%)
Trei Asar - Yonah
2/7 (29%)
Trei Asar - Michah
3/3 (100%)
Trei Asar - Nachum
3/3 (100%)
Trei Asar - Chavakuk
3/3 (100%)
Trei Asar - Tzefania
2/2 (100%)
Trei Asar - Chagai
3/14 (21%)
Trei Asar - Zechariah
3/3 (100%)
Trei Asar - Malachi
Ketuvim
109/150 (73%)
Tehillim
0/31 (0%)
Mishlei
7/42 (17%)
Iyov
8/8 (100%)
Shir HaShirim
4/4 (100%)
Ruth
5/5 (100%)
Eichah
12/12 (100%)
Kohelet
10/10 (100%)
Esther
6/12 (50%)
Daniel
10/10 (100%)
Ezra
0/13 (0%)
Nechemiah
6/29 (21%)
Divrei HaYamim Aleph
6/36 (17%)
Divrei HaYamim Bet