לחץ על סוג הסיום כדי להציג את הנתונים הסטטיסטיים:

אחוז נלקח : ש''ס
זרעים
63/63 (100%)
ברכות
מועד
156/156 (100%)
שבת
104/104 (100%)
עירובין
120/120 (100%)
פסחים
21/21 (100%)
שקלים
87/87 (100%)
יומא
55/55 (100%)
סוכה
39/39 (100%)
ביצה
34/34 (100%)
ראש השנה
30/30 (100%)
תענית
31/31 (100%)
מגילה
28/28 (100%)
מועד קטן
26/26 (100%)
חגיגה
נשים
121/121 (100%)
יבמות
111/111 (100%)
כתובות
90/90 (100%)
נדרים
65/65 (100%)
נזיר
48/48 (100%)
סוטה
89/89 (100%)
גיטין
81/81 (100%)
קידושין
נזיקין
118/118 (100%)
בבא קמא
118/118 (100%)
בבא מציעא
175/175 (100%)
בבא בתרא
112/112 (100%)
סנהדרין
23/23 (100%)
מכות
48/48 (100%)
שבועות
75/75 (100%)
עבודה זרה
13/13 (100%)
הוריות
קדשים
119/119 (100%)
זבחים
109/109 (100%)
מנחות
141/141 (100%)
חולין
60/60 (100%)
בכורות
33/33 (100%)
ערכין
33/33 (100%)
תמורה
27/27 (100%)
כריתות
36/36 (100%)
מעילה
טהרות
72/72 (100%)
נידה
אחוז נלקח : משניות
זרעים
9/9 (100%)
ברכות
8/8 (100%)
פיאה
7/7 (100%)
דמאי
9/9 (100%)
כלאים
10/10 (100%)
שביעית
11/11 (100%)
תרומות
5/5 (100%)
מעשרות
5/5 (100%)
מעשר שני
4/4 (100%)
חלה
3/3 (100%)
ערלה
4/4 (100%)
ביכורים
מועד
24/24 (100%)
שבת
10/10 (100%)
עירובין
10/10 (100%)
פסחים
8/8 (100%)
שקלים
8/8 (100%)
יומא
5/5 (100%)
סוכה
5/5 (100%)
ביצה
4/4 (100%)
ראש השנה
4/4 (100%)
תענית
4/4 (100%)
מגילה
3/3 (100%)
מועד קטן
3/3 (100%)
חגיגה
נשים
16/16 (100%)
יבמות
13/13 (100%)
כתובות
11/11 (100%)
נדרים
9/9 (100%)
נזיר
9/9 (100%)
סוטה
9/9 (100%)
גיטין
4/4 (100%)
קידושין
נזיקין
10/10 (100%)
בבא קמא
10/10 (100%)
בבא מציעא
10/10 (100%)
בבא בתרא
11/11 (100%)
סנהדרין
3/3 (100%)
מכות
8/8 (100%)
שבועות
8/8 (100%)
עדיות
5/5 (100%)
עבודה זרה
5/5 (100%)
אבות
3/3 (100%)
הוריות
קדשים
14/14 (100%)
זבחים
13/13 (100%)
מנחות
12/12 (100%)
חולין
9/9 (100%)
בכורות
9/9 (100%)
ערכין
7/7 (100%)
תמורה
6/6 (100%)
כריתות
6/6 (100%)
מעילה
7/7 (100%)
תמיד
5/5 (100%)
מידות
3/3 (100%)
קינים
טהרות
30/30 (100%)
כלים
18/18 (100%)
אהלות
14/14 (100%)
נגעים
12/12 (100%)
פרה
10/10 (100%)
טהרות
10/10 (100%)
מקואות
10/10 (100%)
נידה
6/6 (100%)
מכשירין
5/5 (100%)
זבים
4/4 (100%)
טבול יום
4/4 (100%)
ידיים
3/3 (100%)
עוקצים
אחוז נלקח : תנ''ך
תורה
50/50 (100%)
בראשית
40/40 (100%)
שמות
27/27 (100%)
ויקרא
5/36 (14%)
במדבר
8/34 (24%)
דברים
נביא
24/24 (100%)
יהושע
21/21 (100%)
שופטים
18/31 (58%)
שמואל א
9/24 (38%)
שמואל ב
6/22 (27%)
מלכים א
12/25 (48%)
מלכים ב
0/66 (0%)
ישעיה
2/52 (4%)
ירמיה
4/48 (8%)
יחזקאל
10/14 (71%)
תרי עשר - הושע
4/4 (100%)
תרי עשר - יואל
9/9 (100%)
תרי עשר - עמוס
1/1 (100%)
תרי עשר - עבדיה
4/4 (100%)
תרי עשר - יונה
2/7 (29%)
תרי עשר - מיכה
3/3 (100%)
תרי עשר - נחום
3/3 (100%)
תרי עשר - חבקוק
3/3 (100%)
תרי עשר - צפניה
2/2 (100%)
תרי עשר - חגי
3/14 (21%)
תרי עשר - זכריה
3/3 (100%)
תרי עשר - מלאכי
כתובים
109/150 (73%)
תהלים
0/31 (0%)
משלי
7/42 (17%)
איוב
8/8 (100%)
שיר השירים
4/4 (100%)
רות
5/5 (100%)
איכה
12/12 (100%)
קהלת
10/10 (100%)
אסתר
6/12 (50%)
דניאל
10/10 (100%)
עזרא
0/13 (0%)
נחמיה
6/29 (21%)
דברי הימים א
6/36 (17%)
דברי הימים ב